Archived Communication Resources – Vietnamese

August 21 Redistricting Workshop

Facebook

Caption

Vui lòng đánh dấu lịch của quý vị và cùng tham gia buổi hội thảo Phân Chia Lại Khu Vực Quận Marin (Redistrict Marin) với chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8, từ 10 giờ sáng – Buổi trưa. Buổi hội thảo sẽ cung cấp thông tin cơ bản về quy trình chia lại khu vực, trình bày cách sử dụng công cụ lập bản đồ trực tuyến mới và cho phép hướng dẫn thực hành với sự hỗ trợ từ các chuyên gia lập bản đồ. Hội thảo kết hợp sẽ diễn ra tại phòng Hội Đồng Giám Sát Quận Marin (Marin County Board of Supervisors), 3501 Civic Center Drive, Suite 330, San Rafael và được phát trực tiếp qua Zoom. Các thành viên của công chúng tham dự trực tiếp phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng chích ngừa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RedistrictMarin.org

Twitter

Caption

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ lập bản đồ chia khu vực bầu cử mới tại hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin (Redistrict Marin) vào ngày 21 tháng 8, 10 giờ sáng – Buổi trưa. Hội thảo kết hợp sẽ diễn ra tại phòng của Ban Giám Sát cũng như phát trực tiếp qua Zoom. Người tham dự trực tiếp phải đeo khẩu trang. RedistrictMarin.org

Instagram

Caption:

Đừng bỏ lỡ buổi hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin đầu tiên vào Thứ Bảy tuần sau, ngày 21 tháng 8! Tại hội thảo, quý vị sẽ tìm hiểu thêm về quy trình tái phân chia khu vực, cách thiết kế bản đồ khu vực bầu cử của chính quý vị và được hỗ trợ thực hành sử dụng công cụ lập bản đồ trực tuyến mới ra mắt. Hội thảo kết hợp sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng – Buổi trưa tại phòng Hội Đồng Giám Sát Quận Marin (Marin County Board of Supervisors), 3501 Civic Center Drive, Suite 330, San Rafael và được phát trực tiếp qua Zoom. Các thành viên của công chúng tham dự trực tiếp phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng chích ngừa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RedistrictMarin.org