Archived Communication Resources – Vietnamese

August 21 Redistricting Workshop

Facebook

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ lập bản đồ chia khu vực bầu cử mới tại hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin

Caption

Vui lòng đánh dấu lịch của quý vị và cùng tham gia buổi hội thảo Phân Chia Lại Khu Vực Quận Marin (Redistrict Marin) với chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8, từ 10 giờ sáng – Buổi trưa. Buổi hội thảo sẽ cung cấp thông tin cơ bản về quy trình chia lại khu vực, trình bày cách sử dụng công cụ lập bản đồ trực tuyến mới và cho phép hướng dẫn thực hành với sự hỗ trợ từ các chuyên gia lập bản đồ. Hội thảo kết hợp sẽ diễn ra tại phòng Hội Đồng Giám Sát Quận Marin (Marin County Board of Supervisors), 3501 Civic Center Drive, Suite 330, San Rafael và được phát trực tiếp qua Zoom. Các thành viên của công chúng tham dự trực tiếp phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng chích ngừa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RedistrictMarin.org.

Twitter

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ lập bản đồ chia khu vực bầu cử mới tại hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin

Caption

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ lập bản đồ chia khu vực bầu cử mới tại hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin (Redistrict Marin) vào ngày 21 tháng 8, 10 giờ sáng – Buổi trưa. Hội thảo kết hợp sẽ diễn ra tại phòng của Ban Giám Sát cũng như phát trực tiếp qua Zoom. Người tham dự trực tiếp phải đeo khẩu trang. RedistrictMarin.org.

Instagram

Tìm hiểu cách sử dụng công cụ lập bản đồ chia khu vực bầu cử mới tại hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin

Caption:

Đừng bỏ lỡ buổi hội thảo Tái Phân Chia Khu Vực Quận Marin đầu tiên vào Thứ Bảy tuần sau, ngày 21 tháng 8! Tại hội thảo, quý vị sẽ tìm hiểu thêm về quy trình tái phân chia khu vực, cách thiết kế bản đồ khu vực bầu cử của chính quý vị và được hỗ trợ thực hành sử dụng công cụ lập bản đồ trực tuyến mới ra mắt. Hội thảo kết hợp sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng – Buổi trưa tại phòng Hội Đồng Giám Sát Quận Marin (Marin County Board of Supervisors), 3501 Civic Center Drive, Suite 330, San Rafael và được phát trực tiếp qua Zoom. Các thành viên của công chúng tham dự trực tiếp phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng chích ngừa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RedistrictMarin.org.

October 12 Public Hearing

Facebook

Phiên điều trần công khai

Caption

Quận Marin đang vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát và muốn xin ý kiến của quý vị! Hãy tham gia phiên điều trần công khai đầu tiên vào lúc 1:30 chiều, ngày 12 tháng 10. Cuộc họp từ xa này là cơ hội để công chúng đưa ra ý kiến phản hồi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Twitter

Phiên điều trần công khai

Caption:

El Condado de Marin está rediseñando los márgenes de los distritos de supervisión y necesita su opinión. Participe en la primera audiencia pública el 12 de octubre a la 1:30 p. m. La reunión remota es una oportunidad para que el público haga comentarios. Para obtener información, visite RedistrictMarin.org.

Instagram

Phiên điều trần công khai

Caption:

Đừng quên ngày diễn ra phiên điều trần công khai đầu tiên về Tái Phân Chia Khu Vực Marin vào lúc 1:30 chiều, ngày 12 tháng 10. Trân trọng kính mời công chúng chia sẻ ý kiến của họ về các tiêu chí được sử dụng để vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát, đặc biệt là cộng đồng cùng chung lợi ích. Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức từ xa và có thêm thông tin về cách tham gia tại RedistrictMarin.org.

October 26 Public Hearing

Facebook

Phiên điều trần công khai

Caption

Quận Marin đang vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát và muốn xin ý kiến của quý vị! Phiên điều trần thứ hai trong bốn phiên điều trần công khai sẽ diễn ra vào lúc 1:30 chiều, ngày 26 tháng 10. Phiên điều trần sẽ được tổ chức từ xa và là cơ hội để công chúng đưa ra ý kiến phản hồi về các tiêu chí được sử dụng để tái phân chia khu vực, đặc biệt là các cộng đồng cùng chung lợi ích. Để biết thêm thông tin về cách tham gia, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Twitter

Phiên điều trần công khai

Caption:

Quận Marin đang vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát và muốn xin ý kiến của quý vị! Tham gia phiên điều trần công khai thứ hai lúc 1:30 chiều, ngày 26 tháng 10. Hội nghị từ xa này là cơ hội để công chúng cung cấp phản hồi. Cuộc họp từ xa này là cơ hội để công chúng đưa ra ý kiến phản hồi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Instagram

Phiên điều trần công khai

Caption:

Quận Marin đang vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát và muốn xin ý kiến của quý vị! Phiên điều trần thứ hai trong bốn phiên điều trần công khai sẽ diễn ra vào lúc 1:30 chiều, ngày 26 tháng 10. Phiên điều trần sẽ được tổ chức từ xa và là cơ hội để công chúng đưa ra ý kiến phản hồi về các tiêu chí được sử dụng để tái phân chia khu vực, đặc biệt là các cộng đồng cùng chung lợi ích. Để biết thêm thông tin về cách tham gia, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

November 9 Public Hearing

Facebook

Caption

Đừng bỏ lỡ cơ hội xem bản đồ quận giám sát được điều chỉnh vào ngày 9 tháng 11 lúc 1:30 chiều. Ban Giám Sát sẽ xem xét các cập nhật được đề xuất cho bản đồ quận hiện tại và lắng nghe phản hồi từ công chúng về những điều cần cân nhắc khi áp dụng bản đồ quận giám sát mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RedistrictMarin.org

Twitter

Caption:

Đừng bỏ lỡ cơ hội xem bản đồ quận giám sát được điều chỉnh vào ngày 9 tháng 11 lúc 1:30 chiều. Ban Giám Sát sẽ xem xét các cập nhật được đề xuất và lắng nghe phản hồi từ công chúng. Thông tin thêm tại RedistrictMarin.org

Instagram

Caption:

Đừng bỏ lỡ cơ hội xem bản đồ quận giám sát được điều chỉnh vào ngày 9 tháng 11 lúc 1:30 chiều. Ban Giám Sát sẽ xem xét các cập nhật được đề xuất cho bản đồ quận hiện tại và lắng nghe phản hồi từ công chúng về những điều cần cân nhắc khi áp dụng bản đồ quận giám sát mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập RedistrictMarin.org