Tại sao việc tái phân chia khu vực lại quan trọng đối với tôi?