Vietnamese Communication Resources

October 12 Public Hearing

Facebook

Caption

Quận Marin đang vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát và muốn xin ý kiến của quý vị! Hãy tham gia phiên điều trần công khai đầu tiên vào lúc 1:30 chiều, ngày 12 tháng 10. Cuộc họp từ xa này là cơ hội để công chúng đưa ra ý kiến phản hồi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Twitter

Caption:

El Condado de Marin está rediseñando los márgenes de los distritos de supervisión y necesita su opinión. Participe en la primera audiencia pública el 12 de octubre a la 1:30 p. m. La reunión remota es una oportunidad para que el público haga comentarios. Para obtener información, visite RedistrictMarin.org.

Instagram

Caption:

Đừng quên ngày diễn ra phiên điều trần công khai đầu tiên về Tái Phân Chia Khu Vực Marin vào lúc 1:30 chiều, ngày 12 tháng 10. Trân trọng kính mời công chúng chia sẻ ý kiến của họ về các tiêu chí được sử dụng để vẽ lại các đường phân chia khu vực giám sát, đặc biệt là cộng đồng cùng chung lợi ích. Phiên điều trần công khai sẽ được tổ chức từ xa và có thêm thông tin về cách tham gia tại RedistrictMarin.org

Sample Facebook Posts

Caption

Cứ 10 năm, Quận lại sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại ranh giới giữa hai quận của giám sát viên nhằm phản ánh tình hình thay đổi về dân số địa phương. Tất cả các ranh giới giữa hai quận phải được xem xét để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bình đẳng dân số, bảo vệ quyền bỏ phiếu và tuân thủ Đạo luật BẢN ĐỒ CÔNG BẰNG của California. Để tìm hiểu thêm và làm thế nào để chia sẻ suy nghĩ của quý vị, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Caption:

Việc tái phân chia khu vực xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại thành các quận nhằm mục đích bầu chọn Giám sát viên của Quận. Ban Giám sát đang trưng cầu ý kiến của cộng đồng trong việc vẽ bản đồ quận tiếp theo dựa trên dữ liệu điều tra dân số mới. Bản đồ cuối cùng của quận sẽ xác định ranh giới quận giám sát trong 10 năm tới. Bằng cách tham gia vào quá trình này, thông qua các phiên điều trần công khai hoặc nhận xét bằng văn bản, mọi người đều có cơ hội chia sẻ suy nghĩ về việc vẽ ranh giới quận để đại diện ý kiến tốt nhất cho cộng đồng của họ. Để biết thêm thông tin và chia sẻ suy nghĩ của quý vị, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Caption:

Quận Marin đã khởi động quy trình tái phân chia khu vực và quan tâm đến việc tìm hiểu về cộng đồng của quý vị! Hãy cho chúng tôi biết cộng đồng của quý vị ở đâu, các lợi ích chung của quý vị, điều gì khiến mọi người gắn bó với nhau và điều gì quan trọng đối với quý vị. Điều này có thể bao gồm lối sống, thống kê nhân khẩu, địa lý hoặc phân khu chính trị (chẳng hạn như học khu hoặc khu vực quy hoạch. Để biết thêm thông tin và để chia sẻ về cộng đồng có chung lợi ích của quý vị, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Sample Twitter Posts

Caption

Cứ 10 năm, Quận lại sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại ranh giới giữa hai quận của giám sát viên nhằm phản ánh tình hình thay đổi về dân số địa phương. Ranh giới giữa hai quận phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bình đẳng dân số theo luật tiểu bang. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Caption:

Việc tái phân chia khu vực xác định những cộng đồng nào được nhóm lại thành các quận để bầu chọn Giám sát viên của Quận. Bằng cách tham gia vào quá trình này, mọi người đều có cơ hội chia sẻ suy nghĩ về việc vẽ ranh giới quận. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Caption:

Marin đã khởi động quy trình tái phân chia khu vực và muốn tìm hiểu về cộng đồng của quý vị! Hãy cho chúng tôi biết cộng đồng của quý vị ở đâu, các lợi ích chung của quý vị, điều gì khiến mọi người gắn bó với nhau và điều gì quan trọng đối với cộng đồng của quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org

Previous communication resources are available here.