Vietnamese Communication Resources

Sample Facebook Posts

Cứ 10 năm, Quận lại sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại ranh giới giữa hai quận của giám sát viên nhằm phản ánh tình hình thay đổi về dân số địa phương.

Caption

Cứ 10 năm, Quận lại sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại ranh giới giữa hai quận của giám sát viên nhằm phản ánh tình hình thay đổi về dân số địa phương. Tất cả các ranh giới giữa hai quận phải được xem xét để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bình đẳng dân số, bảo vệ quyền bỏ phiếu và tuân thủ Đạo luật BẢN ĐỒ CÔNG BẰNG của California. Để tìm hiểu thêm và làm thế nào để chia sẻ suy nghĩ của quý vị, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Việc tái phân chia khu vực xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại thành các quận nhằm mục đích bầu chọn Giám sát viên của Quận.

Caption:

Việc tái phân chia khu vực xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại thành các quận nhằm mục đích bầu chọn Giám sát viên của Quận. Ban Giám sát đang trưng cầu ý kiến của cộng đồng trong việc vẽ bản đồ quận tiếp theo dựa trên dữ liệu điều tra dân số mới. Bản đồ cuối cùng của quận sẽ xác định ranh giới quận giám sát trong 10 năm tới. Bằng cách tham gia vào quá trình này, thông qua các phiên điều trần công khai hoặc nhận xét bằng văn bản, mọi người đều có cơ hội chia sẻ suy nghĩ về việc vẽ ranh giới quận để đại diện ý kiến tốt nhất cho cộng đồng của họ. Để biết thêm thông tin và chia sẻ suy nghĩ của quý vị, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Quận Marin đã khởi động quy trình tái phân chia khu vực và quan tâm đến việc tìm hiểu về cộng đồng của quý vị!

Caption:

Quận Marin đã khởi động quy trình tái phân chia khu vực và quan tâm đến việc tìm hiểu về cộng đồng của quý vị! Hãy cho chúng tôi biết cộng đồng của quý vị ở đâu, các lợi ích chung của quý vị, điều gì khiến mọi người gắn bó với nhau và điều gì quan trọng đối với quý vị. Điều này có thể bao gồm lối sống, thống kê nhân khẩu, địa lý hoặc phân khu chính trị (chẳng hạn như học khu hoặc khu vực quy hoạch. Để biết thêm thông tin và để chia sẻ về cộng đồng có chung lợi ích của quý vị, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Sample Twitter Posts

Cứ 10 năm, Quận lại sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại ranh giới giữa hai quận của giám sát viên nhằm phản ánh tình hình thay đổi về dân số địa phương.

Caption

Cứ 10 năm, Quận lại sử dụng dữ liệu điều tra dân số mới để vẽ lại ranh giới giữa hai quận của giám sát viên nhằm phản ánh tình hình thay đổi về dân số địa phương. Ranh giới giữa hai quận phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bình đẳng dân số theo luật tiểu bang. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Việc tái phân chia khu vực xác định những khu dân cư và cộng đồng nào được nhóm lại thành các quận nhằm mục đích bầu chọn Giám sát viên của Quận.

Caption:

Việc tái phân chia khu vực xác định những cộng đồng nào được nhóm lại thành các quận để bầu chọn Giám sát viên của Quận. Bằng cách tham gia vào quá trình này, mọi người đều có cơ hội chia sẻ suy nghĩ về việc vẽ ranh giới quận. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org.

Quận Marin đã khởi động quy trình tái phân chia khu vực và quan tâm đến việc tìm hiểu về cộng đồng của quý vị!

Caption:

Marin đã khởi động quy trình tái phân chia khu vực và muốn tìm hiểu về cộng đồng của quý vị! Hãy cho chúng tôi biết cộng đồng của quý vị ở đâu, các lợi ích chung của quý vị, điều gì khiến mọi người gắn bó với nhau và điều gì quan trọng đối với cộng đồng của quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập RedistrictMarin.org.